Privacy en Cookies

Deze Privacy-verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die CULIMATCH via de Website CULIMATCH verzamelt en verwerkt. De met hoofdletters geschreven begrippen worden verklaard in de Algemene Voorwaarden van CULIMATCH. Uiteraard houden we ons aan de regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). We adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen en de Website te verlaten als u het er niet mee eens bent.

1. Over welke persoonsinformatie gaat het?

Account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die CULIMATCH aanbiedt, dient u een persoonlijk Account aan te maken en gegevens te verstrekken; sommige zijn verplicht, andere optioneel. Het gaat hierbij onder andere om naw-informatie en gegevens over de voorkeuren die u heeft t.b.v. de Diensten van CULIMATCH. De verstrekte informatie kan altijd door u worden aangepast en ook kan uw Account altijd worden verwijderd. Het aanmaken van een Account is niet verplicht. U kunt van (bepaalde delen van) de Diensten gebruik maken zonder een Account aan te maken. Indien u wilt weten of en zo ja, welke gegevens CULIMATCH naast de gegevens uit uw Account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen. Op de Website zijn de contactgegevens vermeld. Binnen 10 werkdagen zullen we u dan informeren. Op uw verzoek zullen we persoonsgegevens aanpassen, verwijderen of afschermen. Binnen 10 werkdagen zullen we over onze acties informeren.

Automatisch Gegenereerde Informatie

CULIMATCH verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Diensten. Deze informatie bestaat onder meer uit uw ip-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt. Ook worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde of bezochte pagina's. Daardoor kan de inrichting van de website worden verbeterd.

2. Voor welke doeleinden zal CULIMATCH verzamelde informatie gebruiken?

Doelen

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • het verschaffen van Diensten
  • optimale informatieverschaffing, incl. informatie over de overige diensten van CULIMATCH
  • verstrekking aan autoriteiten die daarvoor gemachtigd zijn, bijvoorbeeld in het geval van een gerechtvaardigd verzoek van de politie in het kader van een opsporingsonderzoek
  • om analyses uit te voeren

Gebruik van persoonsgegevens

CULIMATCH biedt de mogelijkheid om accounts met profielen aan te maken, zoekopdrachten uit te zetten en geïnformeerd te worden over matches tussen ‘vraag en aanbod’. Voor deze Diensten worden uw persoonsgegevens gebruikt. Andere Gebruikers van de Website krijgen uw persoonsgegevens niet te zien, als u dat niet wilt.
Daarnaast kan CULIMATCH u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zoals nieuwe mogelijkheden of activiteiten. De Gebruiker kan instellen welke meldingen, met welke frequentie mogen worden gegenereerd.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal CULIMATCH uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

3. Gebruikt CULIMATCH cookies?

Voor het aanbieden van haar diensten wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat in de computer wordt opgeslagen. De cookies waar CULIMATCH gebruik van maakt zijn van het type ‘tijdelijk’ en bevatten geen persoonsgegevens en hebben uitsluitend als doel het gebruik van de site te vergemakkelijken, bijvoorbeeld bij inloggen. Cookies van sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter worden gebruikt om de betreffende dienst te gebruiken en berichten naar te linken. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit dan niet meer kan worden geboden.

CULIMATCH maakt ook gebruik van cookies voor analyse (zoals google analytics). Via deze cookies krijgt CULIMATCH inzage in bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Het is niet mogelijk te onderkennen wie (of welke pc) de Website bezoekt.

4. Op welke wijze beschermt CULIMATCH persoonlijke informatie?

Om uw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik zijn er door CULIMATCH maatregelen genomen van technische en organisatorische aard. Toegang tot uw gegevens is uitsluitend voorbehouden aan diegenen die deze vanuit hun rol nodig hebben. CULIMATCH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. CULIMATCH kan niet aansprakelijk worden gehouden als er onrechtmatig toegang wordt verkregen tot systemen, via welke wijze dan ook.
Als u een externe link volgt waarmee u de Website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat CULIMATCH geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website.

5. Hoe gaan we misbruik tegen?

Wanneer een Gebruiker naar het oordeel van CULIMATCH oneigenlijk gebruik maakt van de Diensten van de Website, zullen we actie ondernemen. Bepaalde ip-adressen, mailadressen, accounts e.d. kunnen dan worden vergrendeld. We houden ons het recht voor de betreffende gegevens aan derden te overhandigen als deze in hun belangen zijn geschaad.

6. Wijzigingen

CULIMATCH behoudt zich het recht voor de Privacy-verklaring te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de website regelmatig te controleren.