Disclaimer

De met hoofdletters geschreven begrippen worden verklaard in de Algemene Voorwaarden van CULIMATCH; deze zijn te vinden op de Website.

Door gebruik van de Website, accepteert u deze Disclaimer. Indien u de inhoud van deze Disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de Website direct te verlaten.

Ondanks de constante zorg en aandacht die CULIMATCH aan de samenstelling en de werking van deze Website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een Gebruiker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze Website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CULIMATCH. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

CULIMATCH kan niet garanderen dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

CULIMATCH sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze Website, het gebruik van informatie die door middel van deze Website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

CULIMATCH behoudt zich het recht voor de Disclaimer te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de website regelmatig te controleren.