Algemene Voorwaarden

 1. Begrippen
  1. In dit document hebben de woorden die met een Hoofdletter beginnen (in enkelvoud of meervoud gebruikt) de volgende betekenis:

   Account - de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Diensten;

   Bedrijf - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als bedrijf gebruik maakt van de Diensten;

   CULIMATCH – is een geregistreerde handelsnaam van CuliMedia Labs v.o.f. CULIMATCH® is een geregistreerde merknaam van CuliMedia Labs v.o.f. onder nummer 1263754 in het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het vestigingsadres van CuliMedia Labs is PC Hooftlaan 31, 1985 BE Driehuis. Ingeschreven bij de KvK Haarlem onder nr 55041078. BTW-nr is 851541872 B01.

   Database - de door CULIMATCH aangelegde database(s) met daarin Accountinformatie en Zoekopdrachten;

   Diensten - de Diensten die CULIMATCH aan de Gebruiker verleent via de Website:

   1. in het geval de Gebruiker de rol Kandidaat heeft, het aanmaken van een Account, zich registreren als werkzoekende en toegestuurd krijgen van matches daarop;
   2. in het geval de Gebruiker de rol Freelancer heeft, het aanmaken van een Account, zich registreren als werkzoekende en toegestuurd krijgen van matches daarop, en plaatsen van Zoekopdrachten en ontvangen van matches hierop;
   3. in het geval de Gebruiker de rol Bedrijf heeft, het aanmaken van een Account, zich registreren als werkzoekende en toegestuurd krijgen van matches hierop, plaatsen van vacatures voor werkzoekenden en ontvangen van matches hierop, en plaatsen van Zoekopdrachten en ontvangen van matches hierop;
   4. in het geval de Gebruiker de rol Zoeker heeft, het aanmaken van een Account, en plaatsen van Zoekopdrachten en ontvangen van matches hierop;

   Disclaimer – De Disclaimer van CULIMATCH, beschikbaar op https://CULIMATCH.com

   Freelancer – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als freelancer gebruik maakt van de Diensten;

   Gebruiker - de gebruiker van de website. Bij het aanmaken van een Account kan de Gebruiker één van de volgende rollen selecteren: Kandidaat, Freelancer, Bedrijf of Zoeker.

   Inloggegevens - de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn Account en om gebruik te kunnen maken van de Diensten;

   Kandidaat - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als kandidaat-werknemer gebruik maakt van de Diensten;

   Overmacht - onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van CULIMATCH, tekortkomingen van door CULIMATCH ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardware-storingen, storingen in netwerken en andere onvoorziene omstandigheden;

   Overeenkomst – de overeenkomst tussen de Gebruiker en CULIMATCH, zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden;

   Partij - een partij bij deze Algemene Voorwaarden;

   Privacy - verklaring Het privacy statement van CULIMATCH, beschikbaar op https://CULIMATCH.com;

   Voorwaarden - deze Algemene Voorwaarden van CULIMATCH;

   Website - de website van CULIMATCH op https://CULIMATCH.com;

   Zoeker - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zoeker gebruik maakt van de Diensten;

   Zoekopdracht – het verzoek van een Gebruiker aan CULIMATCH om in de Database voor de duur van de Overeenkomst te zoeken naar matches en hierover de Gebruiker via email te informeren.

 2. Algemeen
  1. Op alle Overeenkomsten met CULIMATCH, ook die worden afgesloten via de Website, zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden, deze Voorwaarden van toepassing. Ook als u de Website bezoekt en/of gebruikt gelden deze Voorwaarden. U kunt de Voorwaarden via de Website opvragen, downloaden en zonodig afdrukken.
  2. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit enige Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden dan wel Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, die recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling.
  3. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
  4. CULIMATCH behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de website en/of email. Als Gebruiker de aangepaste Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan deze CULIMATCH daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode.
  5. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of Overmacht kan bij de in het vorige lid genoemde wijziging een kortere termijn gehanteerd worden.
  6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van CULIMATCH worden bedongen, gelden ook voor, door en namens CULIMATCH ingeschakelde derden.
  7. Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
  8. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  9. De Privacy–verklaring zoals deze te vinden is op de Website, wordt geacht integraal onderdeel uit te maken van de Algemene Voorwaarden.
 3. Totstandkoming, duur, looptijd, opschortingen en ontbinding van de overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Gebruiker het Account succesvol is aangemaakt.
  2. Bij het aanmaken van een Account dient de Gebruiker expliciet de Voorwaarden te accepteren.
  3. Een Overeenkomst waarbij in het Account de rol van Kandidaat dan wel Zoeker is aangegeven loopt niet af.
  4. Een Overeenkomst waarbij in het Account de rol van Freelancer dan wel Bedrijf is aangegeven:
   1. krijgt de 1e maand een proefabonnement;
   2. loopt na 1 maand af tenzij via de Website een upgrade/verlenging is uitgevoerd; voordat deze periode van 1 maand afloopt worden er via emails herinneringen gestuurd;
   3. Bij een upgrade/verlenging wordt de overeenkomst (steeds) verlengd met 12 maanden. Aan het einde van deze 12 maanden worden herinneringsemails (2 weken, 1 week voor het aflopen) gestuurd. Als hierop niet opnieuw met een upgrade/verlenging wordt gereageerd door de Gebruiker, zal de Overeenkomst automatisch eindigen.
  5. Een upgrade/verlenging van de Overeenkomst gaat in, nadat er succesvol een on-line betaling is gedaan.
  6. Onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst heeft CULIMATCH het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen op het tijdstip waarop Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
  7. In geval CULIMATCH door Overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft CULIMATCH het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, zonder tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker te zijn gehouden. In deze gevallen is CULIMATCH verplicht Gebruiker zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen.
  8. Indien de periode van Overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden zijn tot enige schadevergoeding terzake deze ontbinding.
 4. Verplichtingen en rechten van de gebruiker
  1. Door het registreren van een Account en het invoeren van een Zoekopdracht geeft de Gebruiker CULIMATCH toestemming deze op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
  2. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat zijn Profiel en Zoekopdrachten gebruikt kunnen worden door andere Gebruikers. CULIMATCH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van deze Voorwaarden door andere Gebruikers.
  3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Profiel en/of Zoekopdrachten te plaatsen, dan wel de Website te gebruiken t.b.v. zaken, die:
   1. reclameboodschappen bevatten;
   2. verwijzen naar andere zoekopdrachten buiten de Website;
   3. feitelijk onjuist zijn en/of misleidend;
   4. gegevens van andere Gebruikers verzamelen om vervolgens deze voor eigen doeleinden te gebruiken;
   5. in strijd zijn met enige geldende wet- en/of regelgeving;
   6. inbreuk maken op de rechten van CULIMATCH en/of derden;
   7. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
   8. of de goede naam of belangen van CULIMATCH kunnen schaden.
  4. De Gebruiker staat er voor in dat door hem ingevoerde gegevens juist en volledig zijn.
  5. Omdat de Diensten direct ingaan na het ingaan van de Overeenkomst is er geen sprake van een opzegtermijn zoals genoemd in de Webwinkelwetgeving.
 5. Verplichtingen en rechten van CULIMATCH
  1. CULIMATCH heeft geen verplichting de door Gebruiker ingevoerde gegevens te controleren.
  2. CULIMATCH is gerechtigd de juistheid van ingevoerde gegevens te controleren en daartoe met derden (zoals opgegeven referenties) contact op te nemen. Bij ontdekking van mogelijk onjuiste gegevens behoudt CULIMATCH zich het recht voor deze te verwijderen.
  3. CULIMATCH is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker:
   • de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Diensten;
   • procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Diensten aan te brengen;
   • de Diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker.
 6. Kosten, facturatie en betaling
  1. Bij elke Dienst is op de Website aangegeven wat de eventuele kosten zijn.
  2. De kosten dienen vooraf en online via iDEAL te worden betaald.
  3. Over elke betaling zal via email worden geïnformeerd.
  4. De dienstverlening gaat direct na betaling in.
  5. Betaalde abonnementen zullen nooit stilzwijgend worden verlengd; de Overeenkomst eindigt automatisch na 12 maanden, tenzij de Gebruiker een upgrade/verlening opgeeft.
  6. In geval van tussentijdse opzegging zal geen restitutie plaatsvinden.
 7. Aansprakelijkheid
  1. De Gebruiker aanvaardt de mogelijkheden van de Website zoals hij die aantreft op het moment van gebruik. CULIMATCH sluit uitdrukkelijke garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Diensten uit, tenzij anders is bepaald in deze Voorwaarden.
  2. De aansprakelijkheid van CULIMATCH uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Gebruiker onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan CULIMATCH.
  3. CULIMATCH is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie.
  4. Gebruiker aanvaardt dat CULIMATCH niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van CULIMATCH in overeenstemming met deze Voorwaarden en zal aan CULIMATCH alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde met betrekking tot in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de Gebruiker.
  5. Gebruiker aanvaardt dat CULIMATCH niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of uitvallen van de Website, storingen, fouten in software, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CULIMATCH.
  6. Gebruiker vrijwaart CULIMATCH volledig voor alle mogelijke claims van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Website.
  7. CULIMATCH is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt verwezen, bijvoorbeeld d.m.v. een hyperlink, banner of button.
  8. Hoewel CULIMATCH alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen de Website van CULIMATCH en de infrastructuur van Gebruiker veilig is - waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek - aanvaardt CULIMATCH geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico’s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van Gebruiker.
  9. CULIMATCH aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ingevoerde gegevens onverhoopt onjuist of onvolledig zijn, worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van CULIMATCH.
  10. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die CULIMATCH mocht lijden ten gevolge van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze Voorwaarden.
  11. Indien de Gebruiker verzuimt wijzigingen in zijn gegevens in zijn Account of Zoekopdrachten te actualiseren, is de Gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die CULIMATCH als gevolg daarvan lijdt.